MMF doznačio sredstva na račun Centralne banke BiH

U večernjim satima, 23. kolovoza, Međunarodni monetarni fond (MMF) je doznačio sredstva na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), a po osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) u iznosu od 254.182.273,00 SDR. 

U skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, CBBiH će, kao fiskalni agent Bosne i Hercegovine, za doznačena sredstva, odobriti protuvrijednost u iznosu od 602.540.349,06 KM na depozitni račun po MMF transakcijama – glavni račun Ministarstva financija i trezora BiH. 

Centralna banka Bosne i Hercegovine će vršiti raspodjelu sredstava na bazi odgovarajuće instrukcije Ministarstva financija i trezora BiH, kao vlasnika računa. 

MMF ima ovlaštenje da stvara bezuslovnu likvidnost kroz opću raspodjelu (alokaciju) SDR-a zemljama članicama u proporciji sa njihovim učešćem u kapitalu MMF tj. kvotama. Kvota Bosne i Hercegovine u MMF-u je 0,06%.  Prethodna raspodjela SDR-a za BiH izvršena je 2009. godine, a proistekla je kao mjera za ublažavanje posljedica globalne financijske i ekonomske krize.  

Kao odgovor na najnoviju krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19, Odbor guvernera MMF-a je 2. kolovoza donio odluku o novoj alokaciji SDR-a u vrijednosti od oko 456 milijardi SDR ekvivalent oko 650 milijardi USD, koja je doznačena zemljama članicama MMF-a, u SDR valuti, na njihove račune držanja SDR-a kod MMF-a, po određenim kvotama za svaku zemlju. 

Alokacija SDR-a ne predstavlja klasični kreditni aranžman jedne zemlje sa MMF-om. Obaveza po osnovu ove alokacije sastoji se od mjesečno obračunatih troškova na kumulativni iznos alokacije SDR-a, koji se plaćaju kvartalno MMF-u (februar, maj, august i novembar). Naknada se sastoji od kamatne stope za SDR, uvećane za 1 bazni poen (0,01) naknade za usluge MMF-a. Obavezu  plaćanja naknade snose nivoi u BiH kojima se po raspodjeli dodjeljuje odgovarajući iznos sredstava. 

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije