Kampanjom ‘Zajedno za ljepši i čistiji Mostar’ poboljšati čistoću javnog prostora

Gradsko vijeće Grada Mostara je u cilju uključivanja građanki i građana u procese donošenja odluka, u suradnji s Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti i Vijeća Europe organiziralo prvu Skupštinu građana u Mostaru.

Kroz participativni i deliberativni pristup članovi Skupštine građana Mostara izradili su niz preporuka i smjernica kako Mostar može poboljšati čistoću javnog prostora i učiniti ga ugodnijim.

Na temelju preporuka Skupštine građana i uz podršku Kongresa, izrađen je i od Gradskog vijeća usvojen detaljan Akcijski plan za implementaciju preporuka. Ovaj plan podrazumijeva implementaciju ukupno 32 preporuke podijeljene u pet tematskih cjelina.

Krajnji cilj ovog plana je doprinijeti razvoju održivih rješenja za ključne probleme koji se odnose na čistoću i održavanje javnih prostora u Gradu Mostaru. Potpisan je ugovor s Vijećem Europe o sufinanciranju aktivnosti iz tematske cjeline Uređenje zelenih površina, upotreba javnih prostora i stvaranje novih. Vrijednost projekta iznosi 35.000 eura.

Aktivnosti na provedbi projekta sastoje se od tri komponente: nabavka i postavljanje 45 kanti za otpad na za to predviđenim javnim površinama u gradu, hortikulturno uređenje dvorišta Osnovne škole Ilija Jakovljević i Osnovne škole Mustafa Ejubović – Šejh Jujo u mostarskom naselju Šehovina i kampanja podizanja svijesti o zaštiti okoliša pod nazivom “Zajedno za ljepši i čistiji Mostar”.

Kampanja se provodi putem distribucije edukativnih i promotivnih materijala o pravilnom razvrstavanju, odlaganju i recikliranju otpada, implementacijom pilot projekta postavljanja posuda za odlaganje psećeg izmeta, distribucijom promotivnih letaka i postavljanja znakova zabrane izvođenja pasa na dječjim igralištima.

Tematski plakati i brošure bit će predstavljeni na gradskim trgovima 19. studenoga i na radionici koja će se održati 21. studenoga s početkom u 11 sati u hotelu Mostar, a zatim će se distribuirati mjesnim zajednicama i školama. Izjave za medije su u 14 sati

U cilju implementacije preporuka Akcijskog plana Grad Mostar je proveo nabavku kontejnera u iznosu od 40.000 KM i dva mobilna reciklomata ambalažnog otpada u vrijednosti od 50.000 KM.

Mobilni reciklomati će se koristiti prilikom održavanja koncerata i različitih manifestacija, a upotrebom reciklomata građani se potiču na reciklažu putem dobrotvornih ili donatorskih kampanja .

U suradnji sa ovlaštenim operaterima “ZEOS-eko sistem” i “Vuprom” bit će postavljeni kontejneri za električni i elektronski otpad na osam novih lokacija i kontejneri za tekstilni otpad na šest lokacija.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije