Javna nabavka: Radovi na uređenju parka Kantarevac i priprema igrališta Los Roales

Javna nabavka (lokalni otvoreni poziv): „Radovi na uređenju parka Kantarevac i priprema igrališta Los Rosales za postavljanje didaktičkih sprava te nabava kompleta didaktičkih sprava za multisenzorna igrališta Kantarevac i Los Rosales“, raspisan od Grada Mostara.

Projekt „Inclusive Play“ prijavljen je i odobren za financiranje u sklopu drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 948.203,15 EUR, a isti će trajat ukupno 23 mjeseca, odnosno do 31. siječnja 2023. godine. Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju.

Vodeći partner je Grad Zadar, a Grad Mostar je partner odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti u gradu Mostaru.

Grad Mostar će ovim projektom doprinijet povećanju kvalitete života i podizanju standarda socijalne skrbi za sve njegove građane kroz nove i inovativne metode i primjenom najmodernijih praksi. Projekt se provodi s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za život i rast djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, približavajući Mostar perspektivi inkluzivnog grada.

Partneri na projektu, pored Grada Mostara, su Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ i Dječji vrtić Latica – Zadar.

Osnovna aktivnost Grada Mostara odnosi se na izgradnju i opremanje osjetilnog parka na Kantarevcu u Mostaru. Prvenstvena namjena budućeg parka je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području grada i šire te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga. Senzoričkim parkom želi se stvoriti krajolik koji može potaknuti raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje.

U okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Pored toga održat će se i panel diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju te će se organizirati studijsko putovanje, posjet inkluzivnom gradu kao primjer dobre prakse.

Predmetnim projektom predviđena je i nabava dodatne opreme/sprava za osobe s i bez teškoća koja će biti postavljane na području sportsko-rekreacijskog centra Kantarevac i dodatno opremanje igralista Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ – Mostar s ciljem osiguravanja minimalne razine inkluzije djece s teškoćama u lokalnu zajednicu te dodatnog podizanja kvalitete života, sadržaja i usluga za najranjivije skupine našeg društva. Na cijelom području grada Mostara ne postoji inkluzivno igralište, koje prostorom i sadržajem odgovara osobama s teškoćama u razvoju i invaliditetom. Instalacijom opreme na predmetnoj lokaciji osigurava se inkluzija na način da se osobe s teškoćama ne izdvajaju, već se smještaju u sami centar sportske infrastrukture. Ovim se stvara sigurno i poticajno okruženje za život osoba s teškoćama i njihovo izražavanje.

Sve navedeno predstavlja dodanu vrijednost za sam projekt i višestruku korist za osobe s teškoćama u razvoju. Bez odgovarajuće dodatne podrške i usluga u području edukacijsko-rehabilitacijske, socijalne i zdravstvene skrbi oni nesumnjivo ne mogu dosegnuti ili održati zadovoljavajuću razinu zdravlja i razvoja, kao ni postići punu socijalnu inkluziju.

Tehničke specifikacije

U okviru sportskog centra Kanarevac planirana je rekonstrukcija dijela prostora u cilju izgradnje osjetilnog parka, prostora za igru i edukaciju djece sa teškoćama u razvoju. Prostor koji je namjenjen za rekonstrukciju ima površinu od cca 960,00 m2 i koristiće se kao igralište za košarku i dvorište sa odgovarajućom opremom. Od ulice je odvojen zidom od betonskih blokova visine 2,75 m i metalnom kapijom, a od susjednih parcela žičanom ogradom. Uz planirani prostor za rekonstrukciju se nalazi sanitarni prostor, izgrađen u okviru SC „Kantarevac“ i koji će biti dostupan i posjetiteljima parka.

Ulaz u park će se riješiti sa izbetoniranim pristupom bez prepreka, a izvođenjem 6 upojnih bunara sa slivnikom riješiće se odvodnja vode sa površine igrališta.

Projektom je predviđeno da se izgradi igralište za košarku dimenzija 15,00 x 10,00 m koje će biti zaštitnom mrežom odvojeno od prostora namijenjenog za igranje djece. Planirana je montaža podesivih koševa sa mogućnošću regulacije visine koša u rasponu od 260 do 305 cm. Koševi su prilagođeni i za igranje košarke u kolicima.

Planirano dvorište sa opremom je površine cca 450,00 m2. Pored prostora sa određenom opremom urediće se hortikulturalni kutak koji bi takođe služio u terapijske svrhe, kao i dio sa drvenom pergolom i zelenilom kao zaštita od sunca.
Površina za igranje, kao i teren za košarku, će biti izvedeni sa završnom podlogom od akrilne smole.
Pojedina oprema zahtijeva betonske temelje. Položaj opreme i tačne dimenzije temelja će biti određene prije postavljanja u saradnji Izvođača radova, Investitora i proizvođača opreme.

Pored prostora na Kantarevcu, dio opreme će se postaviti i u dvorištu kompleksa koji koristi JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „LOS ROSALES“ ..Površina na koju će se postaviti oprema je travnata i iznosi cca 500,00 m2.

Iz razloga različitih vrsta nabave, tender je podijeljen u 2 Lot-a i to Lot 1 za izvođenje građevinskih radova i Lot 2 za nabavu opreme. Ova dva Lot-a su usko povezana.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije