Grad Mostar nabavio tri kombi vozila

Grad Mostar je u sklopu obaveznih i kontinuiranih aktivnosti opremanja službi zaštite i spašavanja izvršio nabavku tri kombi vozila.

Jedno kombi vozilo je stavljeno na raspolaganje Službi za spašavanje na vodi i pod vodom koja je formirana u „Interventnoj spasilačkoj službi“ Mostar, a dva kombi vozila će biti na raspolaganju Službama za spašavanje sa visina koja su formirana u „Gorskoj Službi spašavanja – Stanica Mostar“ i „Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja“.

Službe zaštite i spašavanja su jedan od organizacijskih oblika civilne zaštite koji su utvrđeni u članu 40. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl. novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Službe zaštite i spašavanja se obrazuju u pravnim subjektima iz člana 32. spomenutog Zakona čija je redovna djelatnost bitna za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Namijenjene su za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti u sve tri faze zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Faza I – Faza preventivne zaštite, Faza II – Faza spašavanja i Faza III – Faza otklanjanja posljedica).

Službe zaštite i spašavanja se obrazuju na razini općine, grada, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, zavisno od potreba utvrđenih kroz procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća. Odluku o pravnim osobama (sredinama) u kojima se obrazuju službe zaštite i spašavanja, zadacima i namjeni službi, njihovoj veličini i drugim pitanjima o obrazovanju službi zaštite i spašavanja donose: za nivo općine – općinski načelnik, za nivo grada-gradonačelnik, za nivo kantona – vlada kantona i za nivo Federacije BiH -Vlada Federacije BiH.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije