30. srpanj Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Danas je Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ovo je dan kada nastojimo dodatno ukazati na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima.

Na ovaj značajan datum Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara najavljuje početak projekta pod nazivom „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“ projekt se provodi uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a. Projektom se želi dati društveni doprinos u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih. Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima, zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja na području Mostara, te pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvaćanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o trgovini ljudima (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) s posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora. Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe dječjih prava u HNK/Ž.

Na području implementacije projekta bit će održano sveukupno 12 radionica od kojih je 8 edukativnih radionica za marginaliziranu djecu pod rizikom predškolske i školske dobi (djeca žrtve prosjačenja, djeca iz porodice u kojima postoje ovisnosti). Kako bi bio sveobuhvatan pristup uradit će se 4 radionice za njihove roditelje. U cilju smanjivanja broja zlostavljane i zloupotrebljene djece Udruženje „Dignitet“ će provoditi kampanju, obilježit će se Europski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar). Kampanja koja će se implementirati imat će prvenstveno za cilj da potakne građane na društvenu odgovornost i konstantnu borbu protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece.
Tijekom provedbe projekta bit će u funkciji Linija za pomoć 061 422 447 koja je i pokrenuta 30. srpnja 2021.godine, a povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na 123. sjednici, održanoj 16. 06. 2020. godine, donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Hercegovačko – neretvanskog kantona i njime utvrdila zadatke Koordinacionog tima. Udruženje u okviru projekta će usko surađivati sa Koordinacionim timom, sve aktivnosti koje će se provoditi su u skladu s Akcionim planom Hercegovačko – neretvanskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2020. – 2023.).

Trgovina ljudima prvenstveno je kriminalna aktivnost, koja često ima karakteristike organiziranog i prekograničnog kriminaliteta, ali je i ujedno i teško kršenje ljudskih prava zagarantiranih međunarodnim pravom, Ustavom BiH, entitetskim ustavima i Statutom Brčko Distrikta BiH. Poseban vid eksploatacije djece je vidan u ljetnom periodu u gradu Mostaru. Djeca se primoravaju na prosjačenje kako na mostarskim ulicama tako i na raskrsnicama.
U skladu sa svim prethodno navedenim, cilj ovog projekta je zaštita i promocija dječjih i ljudskih prava i pružanje pomoći pri ostvarenju istih, a u konačnici, kroz implementaciju niza projektnih aktivnosti, suzbijanje trgovine ljudima.

Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. usvojile rezoluciju A/RES/68/192 i proglasili 30. srpnja Svjetskim danom borbe protiv trgovine ljudima.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije